مقالات مربوط به کشور ایران باید با قواعد ieee مطابق باشند.

مقالات ارسالی باید قواعد ieee هم‌خوانی داشته باشند. قواعد را در اینجا بخوانید.

همچنین راهنمای رسیدگی به شکایات سرقت ادبی را  اینجا بخوانید.