شورای راهبری کمیته اجرایی کمیته علمی اعضای دبیرخانه  کمیته دانشجویی
دکتر عباس علی آبادی دبیر اجرایی: دکتر علی جهانگیری دبیر علمی:  دکتر محمود موسوی مشهدی سید موسی آقاحسینی سحر احراری
دکتر محمودرضا آقامیری ارتباط با صنعت بین‌الملل دکتر محمدرضا اسلامی شیما امینی یزدان الواری
دکتر محمد عامری دکتر مجید مصباح دکتر امین رسام دکتر کارن ابری نیا شیدا بریجانی لیلا ایرج
دکتر محمود موسوی مشهدی دکتر جواد امینیان

دکتر فاطمه جدا

دکتر مصطفی تقی زاده شول طاهره رضازاده ملینا چابک
دکتر علی جهانگیری دکتر روح اله سرفراز خباز

دکتر عسل حسینی منزه

دکتر علی اصغر جعفری رویا سیف الهی آرمان شاطری
دکتر علی غفاری دکتر محمدحسین سورگی

دکتر ایمان خزایی

دکتر مهرداد جوادی مهدی منصوری صبا عرشی زاده
دکتر علیرضا خدایاری دکتر خسرو رحمانی

دکتر زهرا دانشجو

دکتر ابراهیم حاجی دولو مجید فیروزان فائزه عسکریه
دکتر مجید یادآور نیکروش دکتر عباس رهی

دکتر سیدحسین دیباجیان

دکتر رامین حقیقی خوشخو کبری وکیلی علیرضا کرمزاده دیزجی
  دکتر مجید زندی

دکتر عباس روحانی بسطامی

دکتر موسی رضائی زهرا یاری علی نصرتی
  دکتر محمدرضا حق جو

دکتر عباس رهی

دکتر جعفر روشنیان   پدرام مدنی
  دکتر وحید فخاری

دکتر محمود سمیع زاده

دکتر مجتبی صدیقی   امیرحسین مردان دزفولی
  دکتر سیدابراهیم موسوی ترشیزی

دکتر سپیده عابدی

دکتر پدرام صفرپور   امیررضا مقدم حسینی
  دکتر محمدرضا نخعی امرودی

دکتر زهراسادات عادل برخوردار

دکتر مجید صفاراول    
   

دکتر رقیه گوگ ساز

دکتر محمد مهدی علیشاهی    
   

دکتر آرمان محسنی

دکتر محمود فرزانه گرد    
   

دکتر مهدی مهدیزاده

دکتر اسماعیل قوانلو    
   

دکتر مهدی مجاهدی

دکتر رضا کاظمی    
    دکتر سهند مجیدی هروان دکتر کریستوف کمیل ژور    
      دکتر لی لی    
      دکتر محمد حسین لیاقت    
      دکتر حسین مهبادی    
      دکتر آرش میرعبدالله لواسانی    
      دکتر علی نوری بروجردی    
      دکتر محمود یعقوبی    
      دکتر مرتضی شهروی