بازدید صنعتی
03 بهمن 1402
بازدید صنعتی

به استحضار می رساند با هماهنگی های صورت گرفته بازدیدها و تورهای صنعتی از صنایع عمده استان مرکزی در ایام کنفرانس برگزار خواهد گردید.

کلیه بازدیدها اعم از ایاب و ذهاب و پذیرایی بدون هزینه برای بازدیدکنندگان عزیز بوده و با هماهنگی صنعت و  دانشگاه صنعتی اراک صورت می پذیرد.

صنایع منتخب، زمان برگزاری بازدیدها ، ظرفیت و نحوه ثبت نام در بازدیدها متعاقبا اعلام می گردد.