انتشار مقالات برگزیده در مجله مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
1400-11-23

پیرو مذاکره با سردبیر مجله مهندسی مکانیک دانشگاه شریف مقالات برگزیده در این دوره از همایش علاوه بر مجلات انجمن مهندسان مکانیک در این مجله نیز منتشر می گردد.