انتشار مقالات برگزیده سی امین همایش
1400-09-13
انتشار مقالات برگزیده سی امین  همایش

انتشار مقالات برگزیده

پیرو هماهنگی های انجام توسط انجمن مهندسان مکانیک ایران و هیئت تحریریه مجله
Nanoscience and Technology، مقرر شده است که مقالات منتخب همایش در حوزه میکرو و نانومکانیک جهت داوری و چاپ در شماره ویژه این مجله ارسال شوند. مجله مذکور، یک مجله ISI است که از سال 2010 توسط انتشارات Begell  به چاپ می رسد و مقالات مرتبط با حوزه نانومکانیک را چاپ می نماید. این مجله به صورت فصلی منتشر می شود و در بانکهای اطلاعاتی معتبر نمایه شده است.