برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
3,000,000 ریال
0 یورو
مبلغ تخفیف، لحاظ نشده است. برای آگاهی از چگونگی شرایط اخذ تخفیفات، به بخش راهنمای ثبت نام سایت، دقت شود.
2
4,500,000 ریال
0 یورو
مبلغ تخفیف، لحاظ نشده است. برای آگاهی از چگونگی شرایط اخذ تخفیفات، به بخش راهنمای ثبت نام سایت، دقت شود.
3
5,500,000 ریال
0 یورو
مبلغ تخفیف، لحاظ نشده است. برای آگاهی از چگونگی شرایط اخذ تخفیفات، به بخش راهنمای ثبت نام سایت، دقت شود.
4
6,500,000 ریال
0 یورو
مبلغ تخفیف، لحاظ نشده است. برای آگاهی از چگونگی شرایط اخذ تخفیفات، به بخش راهنمای ثبت نام سایت، دقت شود.
5
11,000,000 ریال
0 یورو
مبلغ تخفیف، لحاظ نشده است. برای آگاهی از چگونگی شرایط اخذ تخفیفات، به بخش راهنمای ثبت نام سایت، دقت شود.
6
12,000,000 ریال
0 یورو
مبلغ تخفیف، لحاظ نشده است. برای آگاهی از چگونگی شرایط اخذ تخفیفات، به بخش راهنمای ثبت نام سایت، دقت شود.
7
13,000,000 ریال
0 یورو
مبلغ تخفیف، لحاظ نشده است. برای آگاهی از چگونگی شرایط اخذ تخفیفات، به بخش راهنمای ثبت نام سایت، دقت شود.
8
0 ریال
300 یورو
این بخش، مختص ثبت نام شرکت کنندگان خارجی است.
9
0 ریال
0 یورو
این بخش، مختص ثبت نام مسئولان برگزاری همایش است.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.