-         آدرس دبیرخانه کنفرانس: تهران، میدان ولیعصر،خیابان حافظ- دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مکانیک،طبقه ششم اتاق622

-         تلفن:  66988610-64543430

-         ایمیل دبیرخانه:   ISME2020@aut.ac.ir

Refresh Code