آدرس دبیرخانه همایش: سمنان، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، پردیس شماره یک، دانشکده مهندسی مکانیک

کد پستی: 19111-35131

تلفن: 33654339-023

فکس: 31533411-023

پست الکترونیکی: isme2018@semnan.ac.ir


Refresh Code