برای نگارش مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی به الگوهای مقاله نویسی زیر مراجعه کنید.

1- الگوی مقاله نویسی فارسی

2- الگوی مقاله نویسی انگلیسی

شایان ذکر است که تعداد صفحات مقاله بایدو الزاما بین 4 تا 6 صفحه باشد. مقالاتی که در آنها محدودیت تعداد صفحات رعایت نشود، برای داوری ارسال نخواهند شد.

توجه: مقالات برتر همایش در مجلات معتبر علمی- پژوهشی زیر، به چاپ خواهند رسید.

Mechanics of Advanced Composite Strudtures

Journal of Heat and Mass Transfer Research

Transport Phenomena in Nano and Micro Scales

Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry