حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده رسانه ای
کنفرانس بوک_|_Conference Book
تحصیلات نیوز_|_Tahsilat News
کنفرانس یاب_|_Conferenceyab
حمایت کننده طلایی
Journal of Heat and Mass Transfer Research_|_Journal of Heat and Mass Transfer Research
Mechanics of Advanced Composite Structures_|_Mechanics of Advanced Composite Structures
ISC_|_ISC