-         آموزش مهندسی مکانیک

-         انرژی و محیط زیست

-         بیو، میکرو و نانومکانیک

-         ترمودینامیک و انتقال حرارت

-         خودرو و حمل و نقل

-         نیروگاه‌های حرارتی

-         دینامیک، ارتعاشات و کنترل

-         ساخت و تولید

-         طراحی و قابلیت اطمینان سامانه‌های مکانیکی

-         مکانیک جامدات

-         مکانیک سیالات