1-      جدول هزینه های ثبت نام در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، به شرح زیر است.

ثبت نام بدون مقاله

ثبت نام با 1 مقاله

ثبت نام با 2 مقاله

ثبت نام با 3 مقاله

350 هزار تومان

500 هزار تومان

600 هزار تومان

700 هزار تومان

ثبت نام شرکت کنندگان خارجی

ثبت نام با 4 مقاله

ثبت نام با 5 مقاله

ثبت نام با 6 مقاله

400 یورو

1 میلیون و 200 هزار تومان

1 میلیون و 350 هزار تومان

1 میلیون و 500 هزار تومان

توجه: به تمامی مبالغ بالا مبلغ ۵۰ هزار تومان برای ثبت نام با تاخیر، از تاریخ اول فروردین ماه 98 تا روز برگزاری همایش، اضافه خواهد شد.