کمیته برگزاری
دکتر سیدسلمان نورآذر
دبیر
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: icp [at] aut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر محمدرضا حاج محمدی
دبیر کمیته علمی
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: hajmohammadi [at] aut.ac.ir
دکتر محمدرضا اسلامی
دبیر تخصصی در حوزه مکانیک جامدات
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: eslami [at] aut.ac.ir