دکتر عباس هنربخش رئوف
رئیس
استاد
پست الکترونیکی: president [at] semnan.ac.ir
دکتر سیف الله سعدالدین
دبیر
استاد
پست الکترونیکی: s_sadodin [at] semnan.ac.ir
دکتر علی قدوسیان
دبیر اجرایی
دانشیار
پست الکترونیکی: aghoddosian [at] semnan.ac.ir
دکتر محمد صادق ولی پور
دبیر علمی
دانشیار
پست الکترونیکی: msvalipour [at] semnan.ac.ir