بررسی عملکرد سیستم خنک‌کن خشک با جاگذاری ACC در داخل برج خنک کننده هلر
کد مقاله : 1169-ISME (R1)
نویسندگان:
حسل قره بایی1، علی جهانگیری *2، محمد عامری1
1Faculty of Mechanical and Energy Engineering, Abbaspour School of Engineering, Shahid Beheshti University (SBU), Bahar Blvd., Hakimieh, Tehran, Iran. Postal Code: 16589-53571
2Faculty of Mechanical and Energy Engineering, Abbaspour School of Engineering, Shahid Beheshti University (SBU),
چکیده مقاله:
محدودیت منابع آبی و مسایل زیست محیطی باعث شده است که افزایش راندمان واحدهای صنعتی مورد توجه محققین قرار گیرد. در بیشتر نیروگاه‌های کشور از برج‌های خشک با مکش طبیعی (هلر) و از برج‌های خنک کننده خشک مستقیم استفاده می‌شود. برج‌های هلر یکی از رایج‌ترین انواع برج‌های خنک‌کن نیروگاه‌ها می‌باشند که تغییرات شرایط جوی نظیر وزش باد بر روی راندمان حرارتی آنها بسیار تاثیر گذار است. در این پژوهش با توجه به میزان اهمیت بالای برج های خنک کننده در نیروگاه‌ها، مدلی جدید برای بهبود راندمان حرارتی پیشنهاد می‌شود. مدل پیشنهادی ترکیبی از برج خنک کننده هلر و برج‌های خنک کننده خشک مستقیم است به طوری که برای خنک کردن کندانسور با حذف فن از جابجایی طبیعی به جای جابجایی اجباری استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد مدل پیشنهادی نسبت به مدل‌های هلر و برج‌های خنک کننده خشک مستقیم از راندمان حرارتی بالاتری برخوردار است. همچنین جهت بررسی تاثیر سرعت وزش باد بر عملکرد مدل پیشنهادی، دو چیدمان الف و ب از ماژول های برج‌های خنک کننده خشک مستقیم بررسی شده است و نتایج نشان داد که چیدمان الف نسبت به چیدمان ب به طور متوسط 12درصد، راندمان حرارتی بیشتری دارد.
کلیدواژه ها:
برج‌های خنک کننده خشک مستقیم، برج های خشک با مکش طبیعی (هلر)، دینامیک سیالات محاسباتی، مدل ترکیبی
وضعیت : ارزیابی مقاله تکمیل و در مرحله اخذ تصمیم نهایی است