طراحی سامانه ذخیره‌ساز سرمای موضعی با مواد تغییر فاز دهنده و تعیین سناریوهای عملکردی
کد مقاله : 1106-ISME (R1)
نویسندگان:
امید ادیبی، سیاوش منیعی *، وهاب مکاری زاده
گروه مدیریت انرژی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران
چکیده مقاله:
سامانه‌ ذخیره‌ساز موضعی سرما یکی از روش‌های مدرن در مدیریت مصرف انرژی ساختمان می‌باشد. این سامانه‌ با ذخیره‌سازی سرما به صورت گرمای نهان تغییر فاز در ساعات غیرپیک، امکان جذب گرما از ساختمان در ساعات پیک و در نتیجه کاهش پیک بار مصرفی در ساعات اوج مصرف را فراهم می‌سازند. در پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن شرایط آب‌وهوایی شهر تهران، سامانه ذخیره‌ساز سرمای موضعی جدیدی طراحی شده است. با تعریف 6 سناریوی عملکردی مختلف، امکان کوپل این سامانه با سیستم تهویه اصلی ساختمان فراهم شده و در نتیجه انرژی مصرفی در ساختمان در ساعات مختلف را می‌توان مدیریت نمود. نتایج بررسی‌ها بیان می‌کند ماده S23 از دسته مواد نمک هیدراته با دمای تغییر فاز در حدود °C 23 و گرمای نهان ذوب kJ/kg 200 انتخابی مناسب ماده شرایط کاری ساختمان‌های شهر تهران می‌باشد. همچنین نتایج محاسبات پارامترهای عملکردی نشان می‌دهد که برای ذخیره‌سازی انرژی در بازه kWh 5/14-5/2، استفاده از 10 صفحه PCM مجزا در هر ردیف نیاز خواهد بود که برای پوشش بازه عملکردی فوق، سامانه می‌بایست به 1 تا 6 ردیف از صفحات PCM مجهز گردد.
کلیدواژه ها:
مدیریت انرژی، سیستم سرمایش، پیک بار مصرفی، گرمای نهان
وضعیت : ارزیابی مقاله تکمیل و در مرحله اخذ تصمیم نهایی است