بررسی عددی کارآیی شن گیرها و فن های اینرشیال در سیستم فیلتراسیون هوای ورودی نیروگاه گازی
کد مقاله : 1079-ISME (R1)
نویسندگان:
رضا شهرکی شهدآبادی1، قدرت قصابی *2، پوریا لطفی1، علی اکبر خوشدلی3
1گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود
2دانشگاه بزرگمهر قائنات
3کارشناس ارشد، نیروگاه شهید کاوه قاین، قاین
چکیده مقاله:
فن های اینرشیال همراه با شن گیرها که کانال های همگرا می‌باشد وظیفه پیش فیلتر هوای ورودی به کمپرسور را بر عهده دارند. این سیستم فیلتراسیون معمولا بعد از فیلتر فلزی قرار می‌گیرند. فیلتر فلزی از ورود اشیای بزرگ جلوگیری می‌کند و سپس گرد و غبار توسط شن‌گیرها و فن‌های اینرشیال از هوای ورودی به کمپرسور حذف می‌شود و هوای تمیز وارد کمپرسور می‌شود. سیستم فیلتراسیون شن-گیرها و فن های اینرشیال نیروگاه کاوه قائن در 5 طبقه و هر طبقه از 30 شن گیر تشکیل شده است. در این مقاله، یک طبقه از سیستم فیلتراسیون شن گیرها نیروگاه گازی شهید کاوه قاین بصورت عددی توسط نرم افزار انسیس فلوئنت 16 شبیه سازی شده است و تاثیر وجود شن گیرها و کارآیی فن اینرشیال بر جمع‌آوری ذرات گرد و غبار بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ذرات جمع‌آوری شده توسط این فن‌ها بسیار ناچیز است و راندمان جداسازی ذرات این فن‌ها کمتر از یک درصد است.
کلیدواژه ها:
شن گیر، فاز گسسته، راندمان جداسازی ذرات
وضعیت : ارزیابی مقاله تکمیل و در مرحله اخذ تصمیم نهایی است