مطالعه تجربی اثر اعمال امواج آلتراسونیک بر افزایش انتقال حرارت مبدل حرارتی
کد مقاله : 1067-ISME (R1)
نویسندگان:
حمیدرضا عظیمی1، امیرهمایون مقدادی اصفهانی *2، مسعود فرحناکیان3
1تبدیل انرژی،فنی و مهندسی،آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد،ایران
2آزاد اسلامی- نجف‌آباد-فنی و مهندسی
3ساخت و تولید،فنی و مهندسی،آزاد اسلامی واحد نجف آباد،نجف آباد،ایران
چکیده مقاله:
یکی از روش‌های افزایش انتقال حرارت که در سال‌های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است، اعمال امواج آلتراسونیک می‌باشد. در این پژوهش به بررسی آزمایشگاهی تأثیر امواج آلتراسونیک بر انتقال حرارت درون مبدل حرارتی با اعمال شار حرارتی پرداخته می‌شود. در این پژوهش تاثیرات امواج آلتراسونیک بر مشخصه‌های انتقال حرارت، عدد ناسلت و ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی آب مقطر مورد بررسی قرار گرفت و مزایا و معایب آن بررسی شد. به منظور ایجاد امواج آلتراسونیک درون مبدل حرارتی از ترانسدیوسرهای آلتراسونیک استفاده شد. امواج آلتراسونیک با توان35 و 50 وات درون مبدل حرارتی اعمال گردید تا تاثیر تغییرات این پارامتر مهم سنجیده شود. در این آزمایش مقادیر ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی هنگامی که امواج آلتراسونیک بر مبدل حرارتی اعمال شد به شدت افزایش یافت. همچنین با افزایش دبی حجمی به تدریج افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد افزایش توان المنت و به طبع آن افزایش دما پیوندهای بین مولکولی را سست‌تر کرده و سیال قابلیت حرارتی بیشتری پیدا می‌کند ضمن آنکه لزجت نیز کاهش می‌یابد. این مسئله موجب افزایش انتقال حرارت در مبدل حرارتی می شود. اما در این آزمایش تجربی تغییرات توان المنت بر تاثیر افزایشی آلتراسونیک نامحسوس بود.
کلیدواژه ها:
امواج آلتراسونیک ، انتقال حرارت ، مبدل حرارتی ، شار حرارتی
وضعیت : ارزیابی مقاله تکمیل و در مرحله اخذ تصمیم نهایی است