بررسی تجربی انتقال حرارت چگالشی جریان نانو ‌مبرد با سیال پایه ایزوبوتان درون لوله U شکل
کد مقاله : 1062-ISME (R2)
نویسندگان:
محمد علی اخوان بهابادی *1، محمد مهدی احمدپور2، بهرنگ سجادی3
1دانشگاه تهران
2دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
3دانشگاه تهران، دانشکده فنی، دانشکده مهندسی مکانیک
چکیده مقاله:
در این مطالعه تجربی به بررسی تاثیر نانوذرات نانو لوله‌های کربنی چند لایه بر انتقال حرارت چگالشی مخلوط مبرد ایزوبوتان-روغن درون یک لوله افقی U شکل پرداخته شده است. آزمایشها در سه بخش انجام شده است: 1) جریان مبرد خالص، 2) جریان مخلوط مبرد-روغن با روغن به میزان 1 درصد جرمی 3) نانو‌مبرد با نانو‌ذرات به میزان 1/0، 2/0 و 3/0 درصد جرمی. در این مطالعه محدوده‌ی فشار چگالش 510-630 کیلو پاسکال، سرعت جرمی 140، 187، 233 و kg/m2.s 280 و کیفیت بخار متوسط 0.04- 0.75 می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد در حضور روغن، ضریب انتقال حرارت محلی مخلوط مبرد-روغن در کیفیت بخار کم افزایش می-یابد، در حالی که در کیفیت بخارهای متوسط و بالا کاهش می‌یابد. همچنین افزودن 0.3 درصد از نانوذرات نانو لوله‌های کربنی چند لایه باعث افزایش انتقال حرارت محلی در مقایسه با مبرد خالص تا حداکثر 68.2 درصد می‌شود. ضمناً تاثیر افزودن نانوذرات بر افزایش انتقال حرارت در مقادیر کم و متوسط کیفیت بخار بیشتر می‌باشد
کلیدواژه ها:
ایزوبوتان، نانو‌مبرد، انتقال حرارت چگالشی، لوله U شکل، تجربی.
وضعیت : ارزیابی مقاله تکمیل و در مرحله اخذ تصمیم نهایی است