امکان سنجی مطالعه ی جریان تک حباب در ستون مایع به کمک المان پیزوالکتریک
کد مقاله : 1061-ISME (R1)
نویسندگان:
امیر اکبری سولا1، محمدرضا انصاری *2
1دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2گروه تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده مقاله:
امروزه مطالعه ی جریان های حباب دار و فهم فیزیک حاکم بر تولید تک حباب و هیدرودینامیک مرتبط با آن به کمک روش های مبتنی بر انتشار آوایی ممکن شده است. از این رو در این پژوهش تجربی به بررسی کارایی استفاده از المان پیزوالکتریک در مطالعه ی جریان حباب دار اقدام شده است. بستر آزمون برای پژوهش حاضر بطور کامل در آزمایشگاه جریان های چندفازی دانشگاه تربیت مدرس جمع آوری شده و در مقایسه با چینش های آزمایشگاهی مشابه، بسیار کم هزینه تر است. انعطاف بستر آزمون برای استفاده از ابزارهای متنوع پردازش و تقویت سیگنال و نیز قابلیت تغییر انواع پارامترها برای آزمایش، ویژگی های برجسته ی بستر آزمون محسوب می شود. مقایسه ی اطلاعات استخراج شده از سیگنال انتشار آوایی با نتایج حاصل از تصویربرداری، مطابقت خوبی را در محاسبه ی اندازه ی حباب نشان می دهد؛ این در حالی است که در این بستر آزمون، المان ساده ی پیزوالکتریک جایگزین حسگرهای پرهزینه ی هیدروفون تجاری شده است. به این ترتیب براساس نتیجه ی پژوهش، کارایی المان پیزوالکتریک را جهت استفاده به عنوان یک ابزار مفید آزمایشگاهی برای بررسی جریان دوفازی حباب دار اثبات می شود.
کلیدواژه ها:
جریان دوفازی، تک حباب، روش تجربی، ستون مایع، انتشار آوایی
وضعیت : ارزیابی مقاله تکمیل و در مرحله اخذ تصمیم نهایی است