بررسی تجربی هدایت حرارتی نانوسیال هیبریدی آبAl2O3 – MWCNT/
کد مقاله : 1060-ISME (R2)
نویسندگان:
پریا چنگیزی1، محمد مهدی هیهات *2، محمد ضابطیان طرقی3، سجاد بیغم4
1دانشکده مهندسی مکانیک، گروه تبدیل انرژی
2دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
3گروه تبدیل انرژی،مهندسی مکانیک،دانشگاه تربیت مدرس تهران
4تبدیل انرژی، مهندسی مکانیک، دانشگاه فناوری میشیگان، آمریکا
چکیده مقاله:
نانوسیال‌های هیبریدی که از پراکنده کردن دو یا چند نوع نانوذره مختلف درون سیال پایه بدست می‌آیند، با هدف بهبود خواص ترموفیزیکی معرفی شده‌اند. با توجه به این‌که هدایت حرارتی از مهمترین خواص ترموفیزیکی محسوب می‌شود، در پژوهش حاضر، هدایت حرارتی نانوسیال هیبریدی آبAl2O3 – MWCNT(50:50)/ بصورت تجربی اندازه‌گیری شده و با هدایت حرارتی نانوسیال‌های ساده آبAl2O3/ و آبMWCNT/ مقایسه شده است. برای اندازه‌گیری هدایت حرارتی از دستگاه KD2 pro استفاده شده است. به منظور صحت سنجی روش آزمایش، هدایت حرارتی آب اندازه‌گیری و مقادیر بدست آمده با مفادیر مرجع مقایسه شده است. در تهیه نانوسیال از نانوذرات Al2O3 با میانگین قطر nm40 و نانولوله های کربنی با قطر nm 30-20 و طول µm 50-10 استفاده شده است. هدایت حرارتی نانوسیال‌ها در دمای oC 65 – 25 اندازه‌گیری و اثر دما و غلظت بر هدایت حرارتی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که استفاده از نانوسیال آب MWCNT/ در غلطت حجمی 01/0% هدایت حرارتی را به میزان 85/10% و نانوسیال هیبریدی آب Al2O3-MWCNT/ در غلظت حجمی 1/0% هدایت حرارتی را به میزان 41/8% بهبود می‌دهد. در نهایت یک رابطه تجربی برای پیش بینی هدایت حرارتی نانوسیال هیبریدی آبAl2O3-MWCNT/ پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها:
مطالعه تجربی، هدایت حرارتی، نانوسیال هیبریدی
وضعیت : ارزیابی مقاله تکمیل و در مرحله اخذ تصمیم نهایی است