شبیه سازی عددی توزیع هوا از کف و دمای مرکز داده دانشگاه امیرکبیر
کد مقاله : 1048-ISME (R2)
نویسندگان:
مهدی نریمانی1، عباس عباسی *2
1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده مقاله:
در این مقاله جریان توزیع هوا از کف و دما در مرکز پردازش فوق سریع دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و به کمک نرم‌افزار 6sigmadcx، شبیه سازی عددی شده است. معادلات بنیادی با استفاده از کد این برنامه در وضعیت پایدار در یک میدان سه‌بعدی تراکم‌ناپذیر و توربولانس حل گردیده‌اند. برای حل معادلات حاکم از روش حجم محدود و برای ایجاد اثر اغتشاش از مدل دو معادله‌ای k-epsilon استفاده شده است. از جمله پارامترهای موثر بر خنک‌کاری سرورها، هندسه و ساختار پیکربندی مرکز و نحوه مدیریت سیستم‌های توزیع هوا هستند. هدف از مدیریت سیستم‌های توزیع هوا، حل مشکلات موجود در سرمایش مرکز، ازجمله حداقل نمودن بازگشت هوای گرم و میان‌گذر کردن هوای سرد و همچنین حذف نقاط بیش ازحد سرد است. برای حل این مشکلات، مرکز یک ‌بار با محفظه-بندی راهروی سرد با کاهش دمای هوای رفت و بار دیگر با محفظه‌بندی راهروی گرم با بازگشت جریان از سقف کاذب شبیه‌سازی عددی شده و نتایج شاخص‌های دمایی بی‌بعد برای این مدل‌ها با نتایج مدل اصلی مقایسه شده است. با توجه به نتایج حاصله، شاخص حداکثر سرمایش رک، برای مدل اصلی 82، برای مدل محفظه‌‌بندی راهروی سرد 95 و برای مدل محفظه‌بندی راهروی گرم با بازگشت جریان از سقف 99 است. با توجه به اینکه شاخص بهینه حداکثر سرمایش رک، مقدار100 است، مدل محفظه‌بندی راهروی گرم با بازگشت جریان از سقف، مدل مناسبتری برای مرکز بوده و برای خنک‌کاری سرورهای مرکز توصیه می‌شود.
کلیدواژه ها:
مرکز پردازش‌های فوق سریع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سیستم توزیع هوا از کف، شبیه‌سازی عددی، شاخص‌های دمایی، نرم افزار 6sigmadcx
وضعیت : ارزیابی مقاله تکمیل و در مرحله اخذ تصمیم نهایی است