بررسی ترمودینامیکی سیکل برایتون فوق بحرانی دی اکسید کربن با باز تراکم و بازیاب و مولد ترموالکتریک
کد مقاله : 1042-ISME
نویسندگان:
شعیب خانمحمدی *1، امیرحسین پاک سرشت2، مرتضی سعادت طرقی3
1گروه مکانیک، دانشکده انرژی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
2گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه
3گروه مکانیک، موسسه آموزش عالی اسفراین، خراسان شمالی
چکیده مقاله:
در این مقاله به بررسی سیکل فوق بحرانی دی اکسید کربن با باز تراکم و بازیاب و مولد ترموالکتریک از لحاظ قانون اول و دوم ترمودینامیک پرداخته می‌شود. با توجه به اینکه در سیکل‌ برایتون بخش عظیمی از کار تولیدی توربین صرف کمپرسور می شود بنابراین کاهش کار تراکم تاثیر قابل توجه ای روی بازده خواهد داشت این امر باعث شده تا سیکل های بسته دی اکسید کربن مورد توجه قرار گیرند به عنوان مثال در سیکل هلیم برای اینکه بازده سیکل به حدود 45% برسد دمای راکتور آن باید ℃ 850 تا 900 باشد، اما برای رسیدن به همان اندازه بازده در سیکل دی اکسید کربن به دمای راکتور ℃ 650 احتیاج است. به همین دلیل استفاده از سیکل فوق بحرانی دی‌اکسیدکربن با بازده بالاتر در سال‌های اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است. در این مطالعه استفاده از ترموالکتریک به‌جای خنک‌کن میانی بررسی شده تا از انرژی حرارتی که در خنک‌کن هدر می‌رود، بیشترین استفاده به عمل آید. نتایج نشان می‌دهد که در سیکل فوق بحرانی استفاده از ترموالکتریک به جای خنک کننده، بازده سیکل را حدود 8/4 % افزایش می‌دهد.
کلیدواژه ها:
سیکل برایتون، اگزرژی، بازتراکم، ترموالکتریک
وضعیت : ارزیابی مقاله تکمیل و در مرحله اخذ تصمیم نهایی است