اعمال معادله حالت واقعی BKW در اپن‌فوم بمنظور شبیه‌سازی موج شاک در جریان مافوق صوت
کد مقاله : 1024-ISME (R2)
نویسندگان:
زینب نورپور *، سعید توانگر روستا، حسین سوری، ایرج کهساری
دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
چکیده مقاله:
قابلیت پیش‌بینی پیامدهای انفجار از طریق شبیه‌سازی‌های کامپیوتری از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این منظور بهتر است معادلات حالت واقعی که ارتباط میان پارامترهای مختلف ترمودینامیکی را به خوبی توصیف ‌می‌کنند برای محصولات انفجار مورد استفاده قرار گیرند. BKW یک معادله حالت نیمه تجربی است که در برابر شوک تجربی هوگونیوت کالیبر‌ه شده و در تشریح محصولات انفجاری که پس از واکنش شیمیایی حاصل می‌شوند، مناسب است. همچنین BKW یک معادله حالت کامل است و وابستگی صریح به دما دارد. این معادله حالت به دلیل پایه فیزیکی آن برای شبیه‌سازی محاسباتی انفجار بسیار مناسب است. در این تحقیق معادله حالت BKW جایگزین معادله حالت گاز ایده‌آل برای محصولات گازی انفجار در حلگر سونیک‌فوم ، نرم‌افزار اپن‌فوم گردیده است و حلگر جدید توسعه‌یافته تحت عنوان extendedSonicFoam برای شبیه‌سازی موج شاک منفجره RDX مورد استفاده قرار گرفته‌است. با توجه به اینکه RDX برخلاف TNT، پدیده‌‌ی پس‌سوزی نشان نمی‌دهد تمام انرژی‌اش در طی فرآیند انفجار، آزاد می‌شود و اثر تأخیری در طول شبیه‌سازی آن وجود ندارد.
کلیدواژه ها:
شبیه‌سازی، معادله حالت، شاک تیوب، سونیک‌فوم، BKW
وضعیت : ارزیابی مقاله تکمیل و در مرحله اخذ تصمیم نهایی است