تمدید تاریخ ارسال مقاله کامل تا 30 آذرماه
1397-09-15

طبق تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس مهلت ارسال مقاله کامل تا 30 آذرماه تمدید شد. بر این اساس محققان محترم می توانند مقالات خود را پس از ثبت نام در سایت کنفرانس ارسال نمایند.