محاسبه وتحلیل دمای مبنای گرمایش در بخش خانگی در سه اقلیم کشور در ماه‌های سرد
کد مقاله : 1099-ISME
نویسندگان:
عماد حاجی حسینی1، زهرا سادات عادل برخوردار *2
1دانشکده مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
مقاله حاضر به بررسی دمای مبنا بعنوان نماینده دمای هوای داخل خانه برای سه اقلیم کشور(استان تهران، اردبیل و قم) در فصول سرد می‌پردازد. اهمیت محاسبه دمای مبنا در نشان دادن پتانسیل کاهش مصرف گاز طبیعی بدون اعمال فشار به قید بودجه خانوار می‌باشد. به منظور یافتن دمای مبنا، ضریب بار حرارتی برای خانه‌های سه استان به صورت مستقیم و غیر مستقیم محاسبه شده است. در روش غیرمستقیم، ارتباط بین ضریب بار حرارتی و دمای مبنا در بازه 1390 تا 1397 در ماه‌های سرد سال به کمک رگرسیون بدست آمده است. از برابر قرار دادن ضریب بار حرارتی بدست آمده از روش مستقیم و روش غیرمستقیم مقدار متوسط دمای مبنای ساختمان‌های مسکونی سه استان با در نظر گرفتن مولفه‌های شهری و روستایی بدست آمده است. نتایج مدل نشان می‌دهد که دمای مبنا در ساختمان-های سه استان تهران، قم و اردبیل به ترتیب 19.6، 16.9 و 13.5 درجه سانتی گراد می‌باشد. با کاهش دمای استان تهران به 18.3 درجه سانتی گراد که در مطالعات مختلف بعنوان دمای مبنای متداول یاد می-شود، مقدار پتانسیل صرفه جویی در مصرف گاز گرمایش 13 درصد خواهد بود. با توجه به دمای تخمین زده شده مبنا برای استان اردبیل و قم در مقایسه با استان تهران، پتانسیل صرفه جویی برای این دو استان مورد بررسی قرار نگرفته است.
کلیدواژه ها:
دمای مبنا، بخش خانگی، ضریب بار حرارتی، مصرف گاز طبیعی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است