بررسی آزمایشگاهی اثر آشوبگر در افزایش راندمان حرارتی بازیافت گرمای محصولات احتراق در گرمکن آب
کد مقاله : 1085-ISME
نویسندگان:
علیرضا زمانی آقایی *1، زهرا توکلی قوچانی2
1مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه سجاد، مشهد، ایران
2گروه مهندسی انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه سجاد، مشهد
چکیده مقاله:
بازیافت گرما از محصولات احتراق یکی از موثرترین روش‏ها در ارتقای کارایی و راندمان حرارتی گرمکن‏ها به شمار می‏آید. در این میان استفاده از روش‏های که این تبادل و بازیافت حرارت را با راندمان بیشتری محقق سازند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش میزان بهبود راندمان حرارتی گرمکن آب استخر مجهز به فناوری بازیافت گرمای محصولات احتراق با استفاده از آشوبگر در مسیر دودکش به روش آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، عملکرد یک گرمکن که برای گرمایش آب استخر به کار رفته است، یک بار در حالت دودکش بدون آشوبگر، بار دیگر در صورت استفاده از آشوبگر ارزیابی و میزان مصرف سوخت و زمان مورد نیاز برای رسیدن به دمای مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه‌ی پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از آشوبگر منجر به کاهش 26 درصدی در میزان گاز مصرفی گرم-کن در مقایسه با حالت عدم استفاده از آشوبگر می‏شود. همچنین، زمان مورد نیاز برای گرم کردن آب استخر نیز در حالت استفاده از آشوبگر 131 دقیقه کاهش پیدا کرد.
کلیدواژه ها:
گرم‌کن ، آشوبگر، مصرف سوخت، بازیافت گرما.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است