شبیه‌سازی عددی به منظور بهینه‌سازی محل نصب ترمینال‌های گرمایشی در ساختمان (موردمطالعه: یک واحد مسکونی در شهر اصفهان)
کد مقاله : 1080-ISME
نویسندگان:
امیر قائم‌پناه *1، سیدعبدالله حسن‌دخت2
1دانشجوی کارشناسی، حرارت سیالات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
2دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:
مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی و مشکلات زیست محیطی ناشی از آن، محققان را به سمت مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع و ساختمان ‌ها سوق داده است. از طرفی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی نقش عمده‌ای درمصرف انرژی ساختمان‌ها دارند و به‌طور مشخص، محل قرارگیری ترمینال‌های خروجی اعم از رادیاتور‌ و فن‌کویل تاثیر به‌سزایی در توزیع یکنواخت حرارت و کاهش و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان خواهد داشت. این تجهیزات به‌طور مرسوم، زیر پنجره‌ یا بالای بازشو‌ی فضا‌ها قرار می‌گیرند. در این پژوهش با استفاده از شبیه‌سازی عددی به کمک نرم افزار دیزاین‌بیلدر و تغییر محل ترمینال‌ها در قسمت‌های مختلف ساختمان، محل مناسب آن‌ها از لحاظ توزیع یکنواخت دما شناسایی می‌شود. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، جانمایی‌های مختلف در فضای سالن واحد مسکونی موردبحث، تاثیر چشم‌گیری در توزیع دما دارد و جانمایی بهینه می‌تواند موجب کاهش 27 درصدی مصرف انرژی سیستم گرمایش این فضا شود. در مورد اتاق‌های واحد مسکونی، نصب ترمینال گرمایشی در نقاط مختلف فضا تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در توزیع دما ندارد. هم‌چنین مطابق نتایج این پژوهش، عدم قرارگیری رادیاتور در زیر پنجره‌ی فضای موردنظر الزاما موجب افزایش مصرف انرژی نمی‌شود.
کلیدواژه ها:
ترمینال گرمایشی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، شبیه‌سازی عددی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است