تاثیر دمای محیط بر روی عملکرد خارج از طراحی سیکل ترکیبی GT-ORC
کد مقاله : 1079-ISME
نویسندگان:
علی وهابی *1، نوذر اکبری2
1مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
2دانشگاه غیرانتفاعی اوج
چکیده مقاله:
گاز طبیعی و نفت برای سوخت توربین‌ های گاز استفاده می‌ شوند، با توجه به کمبود این دو نوع سوخت در بسیاری از کشور ها، بایستی بیشترین بهره‌ وری انرژی در توربین‌ های گاز حاصل شود. فن‌آوری ‌های بازیابی گرما به‌ عنوان روشی مؤثر در این زمینه مورد استفاده قرار می ‌گیرند، زیرا گازی که از توربین‌ های گازی خارج می ‌شود، مقدار زیادی گرما دارد [1]. اخیرا از سیکل رانکین ارگانیک (ORC) برای بازیابی گرمای خروجی از توربین ‌های گاز استفاده شده است [2-4]. به نظر می‌رسد که توربین گازی و سیکل ترکیبی ORC دارای عملکرد بهتری نسبت به سیکل‌های ترکیبی بخار گاز در شرایط خاص باشند[3] . علاوه بر این، ORC دارای قابلیت فشرده‌سازی و عدم بخار سوپرهیت است. این مزیت‌ها به دلیل چگالی بیشتر سیالات ارگانیک به وجود می‌آید. مطالعات زیادی در مورد بررسی ویژگی‌های سیکل ترکیبی (GT-ORC) و توربین گاز ORC با روش‌های مختلف انجام شده است.
کلیدواژه ها:
بازیاب، رانکین، سوپرهیت، چگالی، ارگانیک
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است