مدل انتگرالی جریان حاکم بر اجکتور بخار
کد مقاله : 1076-ISME
نویسندگان:
علی وهابی *1، نوذر اکبری2
1مهندسی هوافضا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
2دانشگاه غیرانتفاعی اوج
چکیده مقاله:
اجکتور دستگاهی برای مکش، انتقال، تراکم و یا اختلاط گازها، بخارات، مایعات و حتی ذرات جامد می‌باشد و به‌نوعی کار کمپرسور را انجام می‌دهد که در آن انرژی پتانسیل یک سیال محرک فشار بالا با گذشتن از یک نازل، به انرژی جنبشی تبدیل شده و با کاهش فشار استاتیک می‌تواند ماده ثانویه‌ای را مکش کند ]1[. در نتیجه سیال محرک و ماده ثانویه در دیفیوزر با یک‌دیگر مخلوط شده و متراکم می‌گردند. چون اعمال تغییرات فشار و سرعت داخل این وسیله به‌علت حرکت سیال در داخل کانال‌های واگرا و همگراست، لذا آن را جزء دسته کمپرسورهای سیالی می‌دانند ]2[.
به اجکتوری که سیال محرک آن بخار باشد، اجکتور بخار گویند. این وسیله با تبدیل انرژی فشاری یک سیال محرک (سیال اولیه) به انرژی جنبشی می‌تواند سیال ثانویه‌ای را مکش کند. اجکتور بخار در ابتدا در قاره اروپا ظاهر شد. اولین مطالعات در زمینه اجکتورها توسط گیفارد در دهه 1850 انجام گرفت. در سال 1876 ارنست کورتینگ، اجکتوری را طراحی کرد که به‌عنوان اولین نوع از نسل جدید اجکتورهای بخار امروزی شناخته می‌شود.
کلیدواژه ها:
اجکتور، مکش، تراکم، اختلاط، استاتیک
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است