روش‌ها و محدودیت‌های کالیبراسیون دستگاه جریان‌سنج سیم داغ در سرعت‌های بالا و پایین
کد مقاله : 1058-ISME
نویسندگان:
مصطفی اجاقلو *1، مهدی معرفت1، محمدعلی اردکانی2
1دانشگاه تربیت مدرس
2سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
چکیده مقاله:
با استفاده از دستگاه جریان‌سنج سیم داغ می‌توان سرعت لحظه‌ای جریان و شدت اغتشاشات آن را اندازه‌گیری کرد. مبنای عملکرد این دستگاه اندازه‌گیری انتقال حرارت روی حس‌گر با استفاده از مدارهای الکتریکی است. به تعیین رابطه ولتاژ خروجی از دستگاه با سرعت جریان، کالیبراسیون می‌گویند. تعیین رابطه کالیبراسیون دستگاه، برای سرعت‌های پایین جریان با توجه به کم بودن دقت سایر وسایل اندازه‌گیری و برای سرعت‌های بالا با توجه به مصرف انرژی زیاد، مشکل است. همچنین پیش‌بینی این منحنی با توجه به غیرخطی بودن آن به‌خصوص در سرعت‌های پایین و حساسیت سنسور با خطا مواجه می‌شود. در مقاله پیش‌ رو تحقیقات انجام‌شده در زمینه کالیبراسیون دستگاه جریان‌سنج سیم داغ یک‌بعدی، به سه دسته کالیبراسیون در سرعت‌های پایین، کالیبراسیون در سرعت‌های بالا و بررسی روابط و پیش‌بینی منحنی کالیبراسیون دستگاه تقسیم گردیده‌ و روش‌های استفاده‌شده برای کالیبراسیون دستگاه جریان‌سنج سیم داغ معرفی شده‌اند. در انتها، یک روش برای ساده‌سازی عملیات کالیبراسیون در سرعت‌های بالا و پایین پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها:
سرعت، اندازه‌گیری، جریان‌سنج سیم داغ، کالیبراسیون
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است