بررسی ارتعاشات نانوسیمهای مرسوم با استفاده از تئوریهای الاستیسیته غیر محلی و تیر تیموشنکو
کد مقاله : 1054-ISME
نویسندگان:
سید مصطفی منصوریان *1، محمد حسین جعفر ابادی2
1هیات علمی گروه مکانیک خودرو
2حق التدریس گروه مکانیک خودرو آموزشکده سما اسلامشهر
چکیده مقاله:
امروزه سیستمهای نانوالکترومکانیکی و میکروالکترومکانیکی مورد توجه زیادی قرار گرفته اند، نانوسیمها کاربرد زیادی در این سیستمها دارند. برای ساخت این سیستمها به تحلیل استاتیکی و دینامیکی نانو سیمها نیازمندیم. تئوری محیط های پیوسته مرسوم جهت مدلسازی و شبیه سازی نانوسیم ها بکار برده نمی شوند زیرا این تئوری ها تاثیرات مقیاس های خیلی کوچک که در مدلسازی نانو سیم ها بسیار حائز اهمیت می باشند در نظر نمی گیرند. بنابراین جهت بررسی و مدلسازی سیستم هایی با مقیاس نانو از تئوری اصلاح شده محیط های پیوسته استفاده می گردد. در این تحقیق از تئوری غیر محلی ارینگن که یکی از تئوی های اصلاح شده می باشد استفاده شده است. بدلیل نقش پر رنگ نانو سیمها در سیستم هایی با مقیاس نانو و میکرو و تاثیر ارتعاشات آنها در عملکرد و بازدهی کل سیستم، خصوصیات و ویژگی ارتعاشی نانو سیم ها بررسی گردیده است. در این تحقیق رفتار ارتعاشی نانو سیم های طلا و کربید سیلیکون به کمک روشهای حل مختلف از جمله دی کیو ام و ناویر مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت یک بهینه سازی دستی بر روی نتایج بدست آمده صورت گرفته است.
کلیدواژه ها:
تئوری غیر محلی، دیکیوام، ناویر
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است