شبیه‌سازی عددی آئرودینامیکی و هواصوتی یک بال شکل‌پذیر با سطحی زبری مربعی شکل با الهام از بال جغد در بک جریان تراکم‌ناپذیر آشفته
کد مقاله : 1050-ISME
نویسندگان:
رضا حربی منفرد *1، محمد طیبی رهنی2، مسعود زارع3
1دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
2هیئت علمی/ دانشگاه صنعتی شریف
3هیئت علمی/ دانشگاه علوم و تحقیقات
چکیده مقاله:
الگوگیری از بال پرندگان و نحوه‌ی پرواز آن‌ها از دیرباز موضوعی جذاب برای بشر بوده است. در سالیان اخیر به‌دلیل پیدایش برخی مواد و عملی‌کردن الگوگیری از پرواز پرندگان، بال‌های شکل‌پذیر تغییر شگرف در موضوعات علمی پیرامون وسایل نقلیه‌ی هوایی ایجاد کرده‌اند. در این مقاله برای اولین بار به مطالعه‌ی آئرودینامیکی و هواصوتی دو حالات شکل‌پذیری این نوع بال‌ها پرداخته می‌شود. به‌‌عبارتی هدف از ارائه‌ی این مقاله، مطالعه و بررسی پارامترهای آئرودینامیکی و هواصوتی بال ساده و شکل‌پذیر در حالت تغییر شکل بال به شکل مربعی پرداخته شده است. دلیل انتخاب این نوع شکل و نحوه‌ی استفاده از آن، بال جغد است. با توجه به تحقیقات انجام شده در سالیان اخیر، جغد در حین پرواز، دارای نیروی برآی بالا و البته، کم‌ترین تولید صدا در میان دیگر پرندگان است. نتایج بیان‌گر آن است که، بال شکل‌پذیر با سطحی زبری از ماکزیمم ضحامت تالبه‌ی عقبی کم‌ترین تولید صدا و بیش‌تری ضریب برآ را دارد. که، تطابق جالبی با بال جغد نشان می‌دهد. همچنین، زبری مربعی‌شکل باعث تأخیر در زاویه‌ی استال می‌شود.
کلیدواژه ها:
پرندگان، بال شکل‌پذیر، جغد، آئرودینامیکی، هواصوتی
وضعیت : مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است