بررسی خمش، کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو صفحه گرافنی مرتبه n ام با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده
کد مقاله : 1001-ISME (R2)
نویسندگان:
مجید اسکندری شهرکی *1، محمود شریعتی2، محمدرضا زمانی3، محسن زارع تبار4، محسن حیدری بنی5، جعفر اسکندری جم2
1دانشجوی دکتری، مهندسی هوافضا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
2استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.
3استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.
4دانشجوی کارشناسی ارشد- مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران
5دانشگاه صنعتی مالک اشتر
چکیده مقاله:
در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از تئوری کوپل تنش اصلاح شده، مشخصه های خمش، کمانش و ارتعاشات نانو صفحه مرتبه n ام مستطیلی با شرایط تکیه گاهی ساده مطالعه شود. برای در نظر گرفتن آثار مقیاس کوچک از تئوری کوپل تنش اصلاح شده که تنها دارای یک پارامتر مقیاس طول استفاده شده است. در تئوری کوپل تنش اصلاح شده، چگالی انر‍ژی کرنشی تابعی از مولفه های تانسور کرنش، تانسور انحناء، تانسور تنش و قسمت متقارن تانسور تنش کوپل می باشد. بعد از به دست آوردن انرژی کرنشی،کار خارجی و معادله کمانش و قرار دادن آنها در معادله اصل همیلتون، معادلات اصلی و کمکی نانو صفحه به دست آورده می شود. سپس با جایگذاری شرایط مرزی و نیرویی در معادلات حاکم به بررسی خمش،کمانش و ارتعاشات نانو صفحه مرتبه n ام مستطیلی به ضخامت h با تکیه گاه ساده در اطراف می‌پردازیم. روش حل نیز روش ناویر می باشد.
کلیدواژه ها:
تئوری تنش کوپل اصلاح شده ، نانو صفحه مرتبه n ام ، روش حل ناویر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است