بهبود بازیافت گرمایی از موتور دیزل بااستفاده جریان نوسانی نانوسیال
کد مقاله : 1107-ISME (R1)
نویسندگان:
سمیه داود آبادی فراهانی *1، محمد سجاد گودرزی2، سعید اسماعیل بیگی1
1دانشگاه صنعتی اراک
2دانشگاه صنعتی ارک
چکیده مقاله:
در این مطالعه، به بررسی عددی اثر استفاده از نانوسیال و سرعت نوسانی سیال خنک کننده بر میزان گرمای بازیافتی از موتور دیزل پرداخته شده است. برای بررسی بازیافت گرمایی از یک مبدل حرارتی دولوله‌ای با جریان مخالف استفاده شده است. سیال خنک کننده آب، نانوسیال اب-نقره 1 درصد و نانوسیال آب-نقره 2 درصد و در حالتی که تغییرات زمانی سرعت ورودی سیال خنک کننده به صورت سینوسی با دامنه تغییرات 0.5 در نظر گرفته شده‌ است. دورهای مختلفی برای موتور دیزل در بازه 1200-2000 rpm در نظر گرفته شده است. مدل توربولانسی برای بررسی عددی انتخاب شده است. با تغییر سیال خنک کننده از آب به نانوسیال در حدود 15 درصد افزایش در میزان گرمای بازیافتی دیده شد و بیشترین میزان گرمای بازیافتی در حالت پایا برای نانو‌سیال 2 در دور 1600 rpm است. با پالسی شدن جریان افزایش چشمگیری (بیش از چندین برابر) در گرمای بازیافتی و بازده قانون دوم نسبت به حالت پایا دیده شد. برای آب، نانوسیال آب-نقره 1 درصد و نانوسیال آب-نقره 2 درصد در حالت نوسانی در دور 1600 rpm به ترتیب در فرکانس‌های 300، 100 و 20 هرتز بیشترین گرمای بازیافتی حاصل شد.
کلیدواژه ها:
: گرمای بازیافتی، موتور دیزل، مبدل حرارتی، نانوسیال، جریان نوسانی.
وضعیت : ارزیابی مقاله تکمیل و در مرحله اخذ تصمیم نهایی است