تحلیل ترموالاستیک استوانه متخلخل با خواص تابعی تحت بارگذاری نامتقارن به کمک روش ترکیبی FFT-FE
کد مقاله : 1091-ISME (R2)
نویسندگان:
مهدی دهقان *1، بهروز شهریاری2
1مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، ایران
2عضو هیئت علمی/مجتمع دانشگاهی مکانیک-دانشگاه صنعتی مالک اشتر-شاهین شهر-ایران
چکیده مقاله:
در این مقاله از ترکیب روش المان محدود و تبدیل فوریه سریع (FFT) به منظور تحلیل ترموالاستیک استوانه‌ متخلخل استفاده شده است. خواص ماده در این تحلیل با استفاده از قانون مخلوط‌ها به صورت مدرج تابعی و شامل اثرات تخلخل در نظر گرفته شده است. در این مقاله روش انرژی و اصل هامیلتون جهت استخراج معادلات حاکم بر مسئله مورد استفاده قرار گرفته است. گسسته‌سازی دامنه مسئله در راستای محیطی توسط تبدیل فوریه گسسته و در راستای ضخامت استوانه با استفاده از روش المان محدود صورت پذیرفته است. بهره-گیری از سرعت همگرایی بالا و اعمال بارگذاری نامتقارن از مزایای روش FFT بوده که در این مقاله از آن استفاده شده است. دقت روش ترکیبی پیشنهادی در مقایسه با نتایج حاصل از حل تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته که تطابق قابل قبولی مابین نتایج مشاهده می‌شود. در نهایت تاثیر کسر حجمی تخلخل و توان ماده FG بر پاسخ سازه به بارهای حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
تبدیل فوریه سریع، المان محدود، تحلیل ترموالاستیک، استوانه متخلخل با خواص تابعی، بارگذاری نامتقارن.
وضعیت : ارزیابی مقاله تکمیل و در مرحله اخذ تصمیم نهایی است