بررسی اثرات سایه دیواره دو استخر خورشیدی مربعی و دایره ای شکل
کد مقاله : 1022-ISME (R1)
نویسندگان:
محمد رسولی *1، احمدرضا فقیه خراسانی2، علی اکبر دهقان3
1گروه مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه یزد، ایران
2دانشگاه یزد*فنی و مهندسی
3هیات علمی-دانشگاه یزد
چکیده مقاله:
خورشید بزرگترین منبع انرژی در میان انرژی های تجدید پذیر است و این انرژی به فراوانی در همه قسمتهای زمین قابل دسترسی است به منظور کاهش قیمت تاسیسات گرمایی خورشیدی می بایست راه‌های اقتصادی‌تر برای جمع آوری و ذخیره انرژی اندیشیده شود، برای این منظور استخرهای خورشیدی بویژه استخرهای خورشیدی گرادیان نمک به عنوان یک منبع قابل اعتماد و ساده و راه حلی که برای سالهای زیادی پذیرفته شده است معرفی می‌گردد. پژوهش حاضر به تحلیل اثرات سایه و جهت‌گیری جغرافیایی استخرهای خورشیدی مربعی و دایره‌ای شکل پرداخته شده است. در این پژوهش با در نظر گرفتن توزیع دما در نمونه کار تجربی به مقایسه اثرات سایه تشکیل شده و جهت‌گیری زاویه‌ای استخر مربعی و دایره‌ای شکل در فصول مختلف سال پرداخته شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که بیشترین و کم‌ترین اثرات سایه استخر خورشیدی مربعی به ترتیب در زاویه 45 و صفر درجه اتفاق می‌افتد. همچنین افزایش و کاهش سطح مقطع استخر های مربعی و دایره‌ای شکل تاثیر چشم‌گیری بر روی سایه تشکیل شده در استخر و در نتیجه در استحصال گرما از استخر دارد.
کلیدواژه ها:
انرژی خورشیدی، استخرخورشیدی، بررسی سایه استخر خورشیدی
وضعیت : ارزیابی مقاله تکمیل و در مرحله اخذ تصمیم نهایی است