تورهای تفریحی
777-01-0-524
تورهای تفریحی

برای افرادی که در همایش ثبت نام می کنند، تور رایگان سمنان گردی درنظر گرفته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش تورهای تفریحی در سایت همایش مراجعه نمایید.