تمدید مهلت ارسال مقالات کامل
1396-10-21
تمدید مهلت ارسال مقالات کامل

نظر به درخواست دانشجویان و پژوهشگران گرامی، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 30 دی ماه 1396 تمدید شد.