تمدید مهلت ارسال مقالات
1396-08-12
تمدید مهلت ارسال مقالات

نظر به درخواست دانشجویان و پژوهشگران گرامی، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 آذرماه 1396 تمدید شد.