چاپ مقالات برتر همایش در مجلات بین المللی
1396-08-07
چاپ مقالات برتر همایش در مجلات بین المللی

مقالات برتر همایش در مجلات معتبر علمی- پژوهشی زیر، بعد از ارزیابی مجدد، به چاپ خواهند رسید.

Mechanics of Advance Composite Strudtures

Journal of Heat and Mass Transfer Research