راهنمای مسیر همایش
1397-02-02
راهنمای مسیر همایش

مراجعین همایش می توانند به افراد زیر، برای راهنمایی مسیرها، در محل های ذکر شده مراجعه کنند.

✅ ایستگاه راه آهن: آقای امیرحسین حاجی امینی، شماره تماس: 09103494882، محل استقرار: سالن خروج ایستگاه راه آهن

✅ ترمینال اتوبوس سمنان-تهران: آقای محمد مهدی متولی، شماره تماس: 09383575911، محل استقرار: جنب درب ورودی تعاونی شماره 2