برای درخواست ارائه کارگاه آموزشی در بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، از الگوی زیر استفاده نمایید.

1- الگوی فارسی برای درخواست ارائه کارگاه آموزشی

2- الگوی انگلیسی برای درخواست ارائه کارگاه آموزشی